2016

           

  • Годишен план за јавни набавки за 2016 година за Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Годишен план за ј.н.

2015

2014

 


 


 


 


 


 


 

2013