Ѓорги M. Сламков

gorgi_slamkov2_1

 

Телефон: 02/3118-038

e-mail: slamkov@komspi.mk

Дата на раѓање: 27.01.1976 Гевгелија

Работно искуство:

Период 2013-2016

• Член и Претседател на Државна комисија за спречување на корупцијата 
• Државна комисија за спречување на корупцијата, Даме Груев бр.1

Период 2007-2012

• Универзитетски професор по право
• Наставник (предмети:Казнено право, Казнено процесно право, Меѓународно казнено право)
• Декан на Факултетот за Правни науки при ЕУРМ (2010-2011)
• Европски Универзитет, бул.Климент Охридски бр.68 Скопје

Период 2005-2007

• Началник на одделение за прекршоци при СВР Струмица, Советник на Началникот на СВР Гевгелија
• Инспектор
• Министерство за внатрешни работи

Период 2004-2005

• Асистент по казнено право
• Полициска Академија Скопје

Период 2001-2004

• Инспектор
• СВР Гевгелија, Министерство за внатрешни работи

Образование:

• Дипломиран правник
• Доктор на правни науки

Лични вештини и компетенции:

• Мајчин јазик: Македонски
• Други јазици: Англиски
• Друштвени вештини и компетенции: Способност за тимско работење, комуникативност
• Организациски способности и компетенции: Способност за раководење и организација, планирање и точност во исполнување, изнаоѓање на решенија за актуелни проблеми
• Компјутерски способности и компетенции: Microsoft Windows, Microsoft Office

Дополнителни информации:

• Со положен правосуден испит
• Член на Македонското здружение по казнено право и криминологија

Проекти:

• “Support to efficient prevention and fight against corruption”, Твининг проект помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и Сојузната служба за администрација на СР Германија (BVA) (2014-2015)
• „Развој на Пробациска служба во Република Македонија“, Министерство за правда, ПРАВНА АНАЛИЗА за измени и дополнувања на законската регулатива со цел создавање и развој на Пробациска служба на Република Македонија, 2013, http://www.pravda.gov.mk/tekstoviuis.asp?lang=mak&id=uisstrat
• Учество во повеќе проекти во својство на експерт финансирани од IRZ фондација, USAID, Европска Комисија, дипломатски претставништва (на Холандија, Норвешка, Велика Британија), UNICEF

Учество на позначајни конференции и семинари:

• “Човековите слободи и права и реформите во безбедносниот сектор„ ФЕС, 2008 година, Скопје
• “Имплементација на Амандман XXI од Уставот на Република Македонија, Министерство за правда – Државен управен инспекторат, подржано од IRZ –германска фондација за меѓународна техничко-правна соработка, Скопје 2009 година
• “Ефикасност или спектакуларност“ Коалиција „Сите за правично судење“ Октомври 2009 година, Скопје
• “Односот помеѓу граѓанинот и државата во демократската правна држава“ Меѓународна правно-политичка конференција, ФЕС, Октомври 2009 година, Скопје
• „Јакнење на улогата на судството во борбата против организираниот криминал“ 2009 година, ЈЕИ Тетово
• Меѓународна конференција „Борба против корупцијата – Интегративна спрега од домашни и меѓународни активности“,излагање на тема „Финансирање на политичките партии“, Октомври 2010 година, Охрид
• Компаративна анализа на процесот на лустрација во земјите членки на Европската унија од Централна и Источна Европа и Република Македонија, Ноември 2011 година, Скопје
• Меѓународната конференција „Превенција на корупцијата: имплементација на планови на интегритет“, Јуни 2013 година, Подгорица
• Регионална конференција “Утврдување и решавање на ризиците од корупција на локално ниво ” Октомври 2013 година, Скопје
• Меѓународна конференција „Добри практики и предизвици во финансирањето на политичките партии и во финансирањето на изборните кампањи“ Октомври 2013 година, Скопје
• Семинар “Јакнење на локалната самоуправа – мерки за спречување на корупција ” Октомври 2013 година, Скопје
• “Активности за интезивирање на имплементацијата на мерките за спречување на корупција и судир на интереси во Приватниот сектор”, ДКСК – ОБСЕ, Мај 2013 година, Скопје
• “Активности за интезивирање на имплементацијата на мерките за спречување на корупција и судир на интереси во Политичкиот сектор” ДКСК – ОБСЕ, Јуни 2013 година, Скопје
• “Активности за интезивирање на имплементацијата на мерките заспречување на корупција и судир на интереси во секторот локална самоуправа” ДКСК – ОБСЕ, Септември 2013 година, Скопје
• Меѓународна конференција „The fight against corruption: International standards and national experiences“ July 2014, Baku
• Меѓународна конференција „Judicial ethics and Prevention and Prosecution of corruption“ Јули 2014, Охрид
• Меѓународна конференција„Investigation and Prosecution of Corruption: Foreign Bribery, Liability of Legal Persons“, OECD, Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN), December 2014, Paris

Позначајни објавени трудови:

• „Примена на условната осуда со заштитен надзор во Република Македонија“ 2006 година, Годишник на Полициска академија бр.1/2006
• „Општокорисната работа како алтернативна санкција“, Зборник на одбранети докторати и магистратури, Правен факултет „Јустинијан Први“ 2006 година
• „Зошто е потребно создавање Пробациска служба на Република Македонија?“ Македонска ревија за казнено право и криминологија бр.1/2008
• „Казнено процесно право“ Европски универзитет, учебник, 2008 година
• „Казнено право – општ дел“ Европски универзитет, учебник, 2009 година
• „Меѓународниот кривичен суд како постојан суд за судење на најтешките меѓународни кривични дела„ Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр. 1. 2009
• „Човековите слободи и права и ефикасноста на полицијата, ЕУРМ – Скопје, , Зборник на трудови (2009), стр. 367 – 379
• „Меѓународно казнено право“, коавторство, авторизирани предавања, Европски Универзитет, Скопје, 2010
• „Егзогени фактори за појава на малолетничката деликвенција“, Меѓународна конференција „Европски пат кон иднината„ ЕУРМ – Скопје, Annual review, no. 3 (2011)
• „The role of the State Commission for Prevention of Corruption in Implementing the Council of Europe’s Criminal Law Convention“, Crossroads The Macedonian Foreign Policy Journal Vol.II. No.3
• „Финансирање на политичките партии“ Меѓународна конференција „Борба против корупцијата – Интегративна спрега од домашни и меѓународни активности“ Охрид
• „Судска ефикасност во справувањето со корупцијата за 2010 година“ Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, (во својство на автор, 2011 година)
• „Судска ефикасност во справувањето со корупцијата за 2011 година“ Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, (во својство на автор, 2012 година)
• “Practical effects: Building capacity of public administration by implementing the integrity plans; lessons learned and challenges” Directorate for anti-corruption iniative,June 2013, Podgorica
• Gjorgi Slamkov „The criminal – legal protection of environment in the Republic of Macedonia“, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, no.24 (2015)
• Gjorgi Slamkov, Zoran Filipovski „Features and procedural characteristics of the European Arrest Warrant („Balkan“ warrant of arrest as the idea)“, International magazine for social sciences “VIZIONE“ Skopje, no.24 (2015), coauthor
• Gjorgi Slamkov, Zoran Filipovski „Anti-corruption methods in Republic of Macedonia neighbour countries, members of the European Union (Bulgaria, Greece, Croatia)“, International peerreviewed journal of scientific research „HIKMET“no. 26 (2015), coauthor
• Gjorgi Slamkov, Arta Bilalli Zendeli, Harmonization of the Penal Policy – A Challenge to the Criminal Theory and Practice, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, no.25 (2016)
• Gjorgi Slamkov, Arta Bilalli Zendeli, Prevention of Corruption – Improving the efficiency in the monitoring of the assets, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, no.25 (2016)