Институции

Претседател на РМ 
Собрание на РМ
Влада на РМ 
Министерство за информатичко општество и администрација
Дирекција за класифицирани информации
Агенција за странски инвестиции во РМ
http://www.pravo.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
Дирекција за заштита на личните податоци
Државна комисија за спречување на корупција
http://www.opendata.gov.mk
Единствен национален електронски регистар на прописи – ЕНЕР
Е-Демократија

Сродни линкови

http://www.foiadvocates.net
http://www.ico.gov.uk
http://www.ip-rs.si
http://www.poverenik.org.rs
www.itspublicknowledge.info/
http://www.aip-bg.org

http://www.pristupinfo.hr/
http://www.access-info.org/