ДОНЕСЕНИ 3 РЕШЕНИЈА И 10 ЗАКЛУЧОЦИ

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 167-та седница одржана на 04 април 2017 година донесе 3 решенија и 10 заклучоци.

************
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје, поднесена против Друштвото за снабдување со топлинска енергија Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 109 став 2 од Законот за општата управна постапка, на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје, поднесена против Друштвото за снабдување со топлинска енергија Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер: „Доставете ми го името на Законскиот акт, како и соодветната одредба (член) од истиот акт, како и бројот и годината на Службениот весник на Република Македонија, каде што истиот законски акт е излезен, а со кој на јасен и недвосмислен начин, и се дава овластување на Друштвото за снабдување со топлинска енергија „Снабдување со топлина Балкан Енерџи“ ДООЕЛ – Скопје, задолжително да може да ја наплатува индиректната јавна давачка „надоместок за ангажирана моќност – фиксен дел“ давачка која Друштвото за снабдување со топлинска енергија „Снабдување со топлина Балкан Енерџи“ ДООЕЛ – Скопје, ја наплаќа секој месец, во текот на целата година, од сите оние кои се исклучени од топлификациониот систем, во однос на тоа дека согласно член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот на РМ „Собранието на Република Македонија: – ги утврдува јавните давачки, а во врска со член 33 од Уставот на РМ според кој „Секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон“…“, СЕ ОТФРЛА како недопуштена.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ја разгледа Жалбата бр.08-168 од 17.03.2017 година, изјавена Д.Ј. од Скопје, поднесена против Друштвото за снабдување со топлинска енергија Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.
Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон“.
Комисијата по разгледување на Жалбата и другите списи во врска со предметот и утврди дека Друштвото за снабдување со топлинска енергија Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје не е имател на информации од јавен карактер.
Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од В.Д. од Скопје, поднесена преку полномошник – адвокат Д.Л., против Друштвото за производство на топлинска енергија – Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), а во врска со член 109 став 2 од Законот за општата управна постапка, на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од В.Д. од Скопје, поднесена преку полномошник адвокат Д.Л., против Друштвото за производство на топлинска енергија – Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
– „Договор за снабдување со топлинска енергија склучен помеѓу В.Д. од Скопје, со живеалиште на бул. АСНОМ 64 блок 1, бр.1/7 како потрошувач и Топлификација АД Скопје, како тогашен снабдувач со топлинска енергија
– Барање за раскинување на договор за снабдување со топлинска енергија поднесено од страна на потрошувачот В.Д. од Скопје, шифра на потрошувач 470630, поднесено во декември 2012 година
– Одговор на поднесеното барање за раскинување договор односно известување дека склучениот Договор за снабдување со топлинска енергија помеѓу потрошувачот В.Д. и снабдувачот Топлификација АД Скопје е раскинат или друг доказ за формално-правно раскинување на договорот и
– Записник за извршеното исклучување од системот на греење“, СЕ ОТФРЛА како недопуштена.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ја разгледа Жалбата бр.08-150 од 01.03.2017 година, изјавена В.Д. од Скопје, поднесена преку полномошникот адвокат Д.Л., против Друштвото за производство на топлинска енергија – Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и ЈА ОТФРЛИ како недопуштена.
Согласно член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, утврдени со закон“.
Комисијата по разгледување на Жалбата и другите списи во врска со предметот и утврди дека Друштвото за производство на топлинска енергија – Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје не е имател на информации од јавен карактер.
Поради ова, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место на жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од З.Л. од Скопје, поднесена против Решение на Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Жалбата изјавена од З.Л. од Скопје, поднесена против Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-309/1 од 24.02.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Дали по Решение со бр.16.4-54774/1 од 30.08.2007 год. ме следувала полициска униформа?“ СЕ ОДБИВА.
Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-309/1 од 24.02.2017 година СЕ ПОТВРДУВА.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата бр. 08-39 од 08.03.2017 година, изјавена од З.Л. од Скопје, поднесена против Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-309/1 од 24.02.2017 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер ја ОДБИ како неоснована и утврди дека Решението на првостепениот орган е правилно и врз закон засновано.
Како што се наведува во Жалбата, З.Л. од Скопје до Министерството за внатрешни работи на 29.12.2016 година поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во Министерството под бр.08-83474/1 и бр.22-83475/1, со кое побарала по пошта да и се достави следната информација:
„Дали по Решение со бр.16.4-54774/1 од 30.08.2007 год. ме следувала полициска униформа?“.
Министерството за внатрешни работи, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорило во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
По разгледување на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата донесе Решение бр.08-39 од 22.02.2017 година, со кое Жалбата ја уважи и го задолжи Министерството за внатрешни работи да постапи по Барањето од З.Л. од Скопје во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Решението.
На 27.02.2017 година, Министерството за внатрешни работи до Комисијата достави допис бр.16.1.2-3/2/1 од 24.02.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-39. Во дописнот е наведено : „Ве известуваме дека на 21.02.2017 година Одделот за односи со јавност и стратешки прашања, Сектор за односи со јавност и протокол ги прими двете барања кои се предмет на горенаведената Жалба од г-ѓа З.Л., како и одговорот по однос на барањата во кој од страна на Одделот за заеднички работи и управување со човечки ресурси е наведено дека „бараниот податок е содржан во тогаш важечкиот акт за систематизација на работни места во МВР, кој е од строго доверлив карактер. Од тие причини Одделот за односи со јавност и стратешки прашања, Сектор за односи со јавност и протокол изготви Решение за одбивање на пристап со регистарски број 16.1.2-309/1 од 24.02.2017, кој ќе биде доставен до г-ѓа З.Л.“.
Во прилог на наведениот допис до Комисијата не е доставена фотокопија од Решението бр. 16.1.2-309/1 од 24.02.2017 година.
На 08.03.2017 година, З.Л. од Скопје поднесе Жалба, заведена во Комисијата под бр.08-39. Како што е наведено во Жалбата, истата ја поднесува против Решението на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-309/1 од 24.02.2017 година, со кое и е одбиен пристапот до бараната информација.
Комисијата, со допис бр.08-39 од 13.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Министерството за внатрешни работи и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 24.03.2017 година Министерството за внатрешни работи до Комисијата достави допис насловен „Достава на списи во врска со Жалба“ бр.16.1.2-434/1 од 21.03.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-39. Во прилог на наведениот допис до Комисијата е доставена фотокопија од обжаленото Решение бр.16.1.2-309/1 од 24.02.2017 година, со кое Министерството го одбило пристапот до бараната информација. Во Решението е наведено дека бараниот податок е содржан во тогаш важечкиот акт за систематизација на работните места во МВР кој е од строго доверлив карактер…бараната информација врз основа на закон претставува класифицирана информација… Министерството за внатрешни работи го спроведе задолжителниот тест на штетност утврдувајќи дека со давањето на бараната информација ќе настане значителна штета во работењето на Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност…“.
Во прилог на наведениот допис до Комисијата е доставен доказ – фотокопија од Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за внатрешни работи од јули 2007 година, со назнака „службена тајна – строго доверливо“, класифицирано со СД.бр.13.1-3921/1 на 16.07.2007 година, потпишана од министерот за внатрешни работи.
По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер утврди дека Министерството за внатрешни работи постапило согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и донело правилно и врз закон засновано Решение, со кое го одбило пристапот до бараната информација, повикувајќи се на исклучокот од слободниот пристап до информации наведен во член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, притоа спроведувајќи го задолжителниот Тест на штетност наведен во член 6 став 3 од истиот Закон.
Од наведените причини одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.
Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесени преку полномошник Б.П. и полномошник Д.А. од Скопје, против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесени преку полномошник Б.П. и полномошник Д.А. од Скопје, против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни информација колку лица аплицирале за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице во 2012, 2013, 2014 и 2015 година во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп? Напомена: доставете ни посебни податоци за секоја од наведените години“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени во Комисијата под број 08-132 на 20.02.2017 година и бр.08-132 на 22.03.2017 година изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесени преку полномошник Б.П. и полномошник Д.А. од Скопје, против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбите, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 15.09.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1241/16-1 до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп, добиено во Центарот на 20.09.2016 година, а со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:
„Доставете ни информација колку лица аплицирале за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице во 2012, 2013, 2014 и 2015 година во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп? Напомена: доставете ни посебни податоци за секоја од наведените години“.
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп, како што е наведено во Жалбата, не одговорила на ова Барање во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-132 од 24.02.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 06.03.2017 година Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-1375/3 од 03.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-132. Во Одговорот на жалба е наведено: “Ве известуваме дека до Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје испратен е одговор на информациите од јавен карактер кое ова здружение ги бара…“.
На 13.03.2017 година Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека наведиот одговор не ја содржи бараната информација.
На 22.03.2017 година Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје поднесе Жалба до Комисијата заведена под бр.08-132. Во Жалбата е наведено :“… По добиен одговор од страна на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп со бр.03-1375/1 од 04.11.2016 година, при што, содржината на одговорот не соодвествува со бараната информација …“
Комисијата, со допис бр.08-132 од 24.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 03.04.2017 година Јавната установа Центар за социјална работа – Прилеп до Комисијата достави Допис Достава на податоци бр.08-1375/5 од 29.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-132. Во дописот е наведено: “…Ве известуваме дека до Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје испратен е одговор на информациите од јавен карактер кое ова здружение ги бара. Во прилог го достави и одговорот кој Центарот го достави до здружението.“
На 03.04.2017 година Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесени преку полномошник Б.П. и полномошник Д.А. од Скопје, против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесени преку полномошник преку полномошник Б.П. и полномошник Д.А. од Скопје, против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни информација колку вкупно лица биле корисници на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице во поголем обем во 2012, 2013, 2014 и 2015 година во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп? Напомена: доставете ни посебни податоци за секоја од наведените години“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени во Комисијата под број 08-136 на 20.02.2017 година и бр.08-136 на 22.03.2017 година изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, поднесени преку полномошник Б.П. и полномошник Д.А. од Скопје, против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбите, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, на 15.09.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0801-1241/16-5 до Јавната установа за меѓуопштински Центар за социјална работа – Прилеп, добиено во Центарот на 20.09.2016 година, а со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:
„Доставете ни информација колку вкупно лица биле корисници на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице во поголем обем во 2012, 2013, 2014 и 2015 година во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп? Напомена: доставете ни посебни податоци за секоја од наведените години“.
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп, како што е наведено во Жалбата, не одговорила на ова Барање во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-136 од 24.02.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 06.03.2017 година Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-1375/3 од 03.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-132. Во Одговорот на жалба е наведено: “Ве известуваме дека до Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје испратен е одговор на информациите од јавен карактер кое ова здружение ги бара…“.
На 13.03.2017 година Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека наведиот одговор не ја содржи бараната информација.
На 22.03.2017 година Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје поднесе Жалба до Комисијата заведена под бр.08-136. Во Жалбата е наведено :“… По добиен одговор од страна на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп со бр.03-1375/1 од 04.11.2016 година, при што, содржината на одговорот не соодвествува со бараната информација …“
Комисијата, со допис бр.08-136 од 24.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 03.04.2017 година Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп до Комисијата достави Допис Достава на податоци бр.08-1375/5 од 29.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-132. Во дописот е наведено: “…Ве известуваме дека до Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје испратен е одговор на информациите од јавен карактер кое ова здружение ги бара. Во прилог го достави и одговорот Кој Центарот го достави до здружението.“
На 03.04.2017 година Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ – Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ – Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни копија од сите извештаи кои Здравствениот Дом Скопје, Завод за здравствена заштита на мајките и децата ги има доставено до Министерството за здравство за извршени услуги по Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во текот на 2016 година“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-166 на 16.03.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ – Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ – Скопје, на 23.12.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.1368/93 до Јавната здравствена установа Здавствен дом Скопје, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:
„Доставете ни копија од сите извештаи кои Здравствениот Дом Скопје, Завод за здравствена заштита на мајките и децата ги има доставено до Министерството за здравство за извршени услуги по Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во текот на 2016 година“.
Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-166 од 17.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 24.03.2017 година, Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје до Комисијата достави Одговор на Жалба бр.03-863/1 од 23.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-166. Во Одговорот е наведено: „…По барањето од страна на Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ – Скопје, имателот на информациите од јавен карактер ЈЗУ „Здравствен дом Скопје“ -Скопје достави одговор на барањето, но со задоцнување, па не може да се смета дека имателот на информации го повредил член 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно јавност, отвореност и информираност за своето работење…. “.
Во прилог достави Фактура бр.38/2016, заведена во Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје под бр. 05-144/3090 од 07.11.2016 година.
На 31.03.2017 година, Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека: „…добиената фактура како одговор е незадоволителен затоа што во барањето е наведено да се достави копија од сите извештаи…“.
На 03.04.2017 година, Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека: „…денес 03.04.2017 година ни е пратено по маил извештајот односно бараната информација од МЗ Сектор за превентивна и здравствена заштита…“.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-183 на 27.03.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Штип, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 08.02.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-186/1 до Општина Штип, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“.
Општина Штип, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-183 од 27.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Штип и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Штип на 29.03.2017 година до Комисијата по е-маил достави Одговор на жалба, во Комисијата заведен под бр.08-183.
Во прилог на Одговорот како потврда за постапување по Барањето е препратен е-маилот доставен до Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје.
На 29.03.2017 година Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Штип постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Свети Николе, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Свети Николе, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-185 на 27.03.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Свети Николе, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 08.02.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-246/1 до Општина Свети Николе, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“.
Општина Свети Николе, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-185 од 27.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Свети Николе и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 31.03.2017 година Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Свети Николе постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Пехчево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Пехчево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-187 на 27.03.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Пехчево, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 08.02.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-140/1 до Општина Пехчево, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“.
Општина Пехчево, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-185 од 27.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Пехчево и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 31.03.2017 година Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Пехчево постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Колку вкупно лабараториски прегледи на лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем се реализирани во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски на ученици и студенти за 2016 година во Општина Шуто Оризари?“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-165 на 16.03.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, на 23.12.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.1368/84 до Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:
„ Колку вкупно лабараториски прегледи на лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем се реализирани во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски на ученици и студенти за 2016 година во Општина Шуто Оризари “.
Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-165 од 17.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 24.03.2017 година Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје до Комисијата достави Одговор на Жалба бр.03-862/1 од 23.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-165. Во Одговорот е наведено:“ …По барањето од страна на Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, имателот на информациите од јавен карактер ЈЗУ “Здравствен дом Скопје“-Скопје достави одговор на барањето, но со задоцнување, па не може да се смета дека имателот на информации го повредил член 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно јавност, отвореност и информираност за своето работење…. “.
Во прилог достави Одговор на Барање бр.03-862/2 од 23.03.2017 година насловен до Здружението.
На 31.03.2017 година Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Колку вкупно систематски стоматолошки прегледи на неосигурани лица на возраст од 7-18 години неопфатени во образовниот систем се реализирани во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година во Општина Шуто Оризари?“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-167 на 16.03.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, поднесена преку полномошник Ф.Џ. од Скопје, против Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, на 23.12.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.1368/82 до Јавната здравствена установа Здавствен дом Скопје, со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:
„Колку вкупно систематски стоматолошки прегледи на неосигурани лица на возраст од 7-18 години неопфатени во образовниот систем се реализирани во текот на 2016 година согласно Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2016 година во Општина Шуто Оризари “.
Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-167 од 17.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 24.03.2017 година Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје до Комисијата достави Одговор на Жалба бр.03-861/1 од 23.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-167. Во Одговорот е наведено:“ …По барањето од страна на Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, имателот на информациите од јавен карактер ЈЗУ “Здравствен дом Скопје“-Скопје достави одговор по барањето, но со задоцнување, па не може да се смета дека имателот на информации го повредил член 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно јавност, отвореност и информираност за своето работење…. “.
Во прилог достави Одговор на Барање бр.03-861/1 од 23.03.2017 година насловен до Здружението.
На 31.03.2017 година Здружението на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ-Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Лозово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Лозово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“, поради тоа што барателот ја повлекува Жалбата.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ја разгледа Жалбата заведена во Комисијата под број 08-186 на 27.03.2017 година, изјавена од Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, против Општина Лозово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, поднесена преку полномошник С.Ф., вработена во ЦГК, на 08.02.2017 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-239/1 до Општина Лозово, со кое побарало по пошта или е-маил да му достават фотокопија од следната информација:
„Ве молиме да ни го доставите Годишниот план за јавни набавки за 2017 година. Оваа информација ни е потребна за изработка на анализа за потребите на проектот на УСАИД за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“.
Општина Лозово, како што е наведено во Жалбата, на ова Барање не одговорила во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-186 од 27.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Општина Лозово и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
Општина Лозово на 03.04.2017 година телефонски ја извести Комисијата дека доставиле одговор до Барателот.
На 03.04.2017 година Здружението на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК – Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација и ја повлекуваат Жалбата.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Општина Лозово постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**********
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбите изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошниците Б.П. и Д.А. од Скопје, поднесени против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа- Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, врз основа на член 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), на седницата одржана на 04 април 2017 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбите изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошниците Б.П. и Д.А. од Скопје, поднесени против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа- Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:
„Доставете ни информација колку вкупно лица биле корисници на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице во помал обем во 2012, 2013, 2014 и 2015 година во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп? Напомена: доставете ни посебни податоци за секоја од наведените години“, поради тоа што барателот ја добил бараната информација.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 28 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 55/2016), ги разгледа Жалбите заведени во Комисијата под бр.08-137 од 20.02.2017 година и бр. 08-137 од 22.03.2017 година, изјавени од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошниците Б.П. и Д.А. од Скопје, поднесени против Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер и другите списи во врска со предметот и го утврди следното:
Како што се наведува во Жалбата, заведена во Комисијата под бр.08-137 на 20.02.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Б.П. од Скопје, на 16.09.2016 година поднело Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0801-1241/16-6 до Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа- Прилеп, добиено во Центарот на 20.09.2016 година, а со кое побарало по пошта да му достават препис од следната информација:
„Доставете ни информација колку вкупно лица биле корисници на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице во помал обем во 2012, 2013, 2014 и 2015 година во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп? Напомена: доставете ни посебни податоци за секоја од наведените години“.
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп, како што е наведено во Жалбата, не одговорила на ова Барање во законски предвидениот рок, по што се смета дека Барањето е одбиено и е поднесена Жалба до Комисијата.
Комисијата, со допис бр.08-137 од 24.02.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа – Прилеп и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 06.03.2017 година Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа – Прилеп до Комисијата достави Одговор на жалба бр.03-1375/3 од 03.03.2017 година, заведен во Комисијата под бр.08-137. Во Одговорот на жалба е наведено дека „…до Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ – Скопје испратен е одговор на информациите…кои ги бара“.
На 22.03.2017 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, преку полномошник Д.А. од Скопје, поднесе Жалба до Комисијата, заведена под бр.08-137.
Комисијата, со допис бр.08-137 од 24.03.2017 година, ја препрати Жалбата до Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа – Прилеп и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со предметот.
На 03.04.2017 година Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа – Прилеп до Комисијата достави допис бр.08-1375/5 од 29.03.2017 година, а во Комисијата заведен под бр.08-137. Дописот го содржи одговорот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје бр. 0801-1241/16-6 од 16.09.2016 година.
На 03.04.2017 година Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ Скопје, по е-маил ја извести Комисијата дека ја добиле бараната информација.
Врз основа на наведеното, Комисијата утврди дека Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа – Прилеп постапила по Барањето, но со задоцнување. Комисијата констатира дека во конкретниот случај имателот постапил по Барањето, а барателот добил одговор на Барањето.
Поради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.
Овој Заклучок е конечен во управната постапка и против него нема место за жалба.
ПРАВНА ПОУКА: Против овој Заклучок може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.