Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува студенти на трет циклус во зависност од расположивите ментори. При последниот упис имаше 24 слободни места на студиската програма Градежништво, која содржи 4 модули: конструкции, сообраќајна инфраструктура, хидротехника и геотехника. Уписот и поднесувањето на документите се врши преку Школата на докторски студии на УКИМ, бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје. Поважните датуми за упис се прикажани во следната табела:

Пријавување на кандидатите

7.09-26.09

2017

Објавување прелиминарни листи

29.09.2017
Одлучување по приговори

 

2.10.2017

Објавување конечни листи

9.10.2017

Запишување на кандидатите

12.10 2017

За документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на трет циклус на студии на УКИM.

Линкови