Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува најмногу 335 студенти на прв циклус на студии на трите студиски програми, и тоа: 200 студенти на Градежништво, 80 студенти на Геодезија и 55 студенти на Геотехника. Поважните датуми за упис се прикажани во следната табела:

 

прв рок

втор рок трет рок

Пријавување на кандидатите online

на www.upisi.ukim.mk во iKnow системот

06.07-18.08

2017

31.08-04.09

2017

14.09-15.09

2017

Пријавување на кандидатите

(во студентска служба на ГФ)

17. и 18.8. 2017 4.9.2017

15.9. 2017

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование                   (прелиминарна ранг-листа)

23.8. 2017 6.9. 2017

 /

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

25.8. 2017 11.9. 2017

 /

Запишување на кандидатите

(во студентска служба на ГФ)

29 и 30.8. 2017 13 и 14.9. 2017

18.9. 2017

За документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на прв циклус на студии на УКИM.

Линкови