Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Соработници  на Градежен факултет – Скопје во академската  2017/2018 година

Катедра за механика и материјали:
– м-р Весна Грујоска, дипл. град. инж., лок. 218,   vesna.grujoska@gf.ukim.edu.mk
Катедра за теорија на конструкции и компјутерска анализа:
– м-р Кирил Перунковски, дипл. град. инж., лок. 232,  perunkovski@gf.ukim.edu.mk

– Стефан Мицевски, дипл. град. инж., лок. 232,  micevski@gf.ukim.edu.mk

– Петар Цветановски, дипл. град. инж., pcvetanovski@gmail.com

Катедра за бетонски и дрвени конструкции:
– м-р Марија Доцевска, дипл. град. инж., лок. 234, docevska@gf.ukim.edu.mk

– Евгенија Стојковска, дипл. град. инж., лок. 125, stojkoska@gf.ukim.edu.mk

– Дејан Јанев, дипл. град. инж., лок. 211,  denijanev@gmail.com

– Дејан Геговски, дипл. град. инж., gegovskidejan@yahoo.com

– Софија Коцева, дипл. град. инж., лок. 211,  koceva.s@hotmail.co.uk

– Александра Чубриновска, дипл. град. инж., лок. 211,  aleksandra.chubrinovska@gmail.com

– Леарт Таравари, дипл. град. инж., leart1taravari@gmail.com

Катедра за метални конструкции:
–  Владимир Дамјановски, дипл. град. инж, лок. 162, damjanovski@gf.ukim.edu.mk

–  Никола Нисев, дипл. град. инж., nikolanisev@yahoo.com

Катедра за хидраулика, хидрологија и уредување на водотеците:
– Катерина Зафирова, дипл. град. инж., katerina.delova@granit.mk

– Бојан Илиоски, дипл. град. инж., bojanilioski@hotmail.com

– Ивана Лефкова, дипл. град. инж., ivana.lefkova@hotmail.com

Катедра за водоснабдување, канализација и мелиорации:
– м-р Јоже Јовановски, дипл. инж. жив.сред., jjovanovski@yahoo.com

-Ана Групчева, дипл. град. инж., anagrupceva@hotmail.com

Катедра за хидротехнички објекти:
– Фросина Пановска, дипл. град. инж., frosinapanovska@yahoo.com
Катедра за патишта:
– м-р Ристе Ристов, дипл. град. инж., risteristov333@yahoo.com

– м-р Ивана Недевска, дипл. град. инж., ivana_nedevska@live.com

Катедра за железници:
– м-р Ивона Недевска, дипл. град. инж., ivona.nedevska@live.com

– Васко Гацевски, дипл. град. инж., vaskogacevski@yahoo.com

Катедра за геотехника:
– Атанас Страшески, дипл. геот. инж., strasheski.atanas@gmail.com

– Наташа Неделковска, дипл. геот. инж., n_nedelkovska@hotmail.com

– м-р Елена Ангелова, дипл. геот. инж., angelova.v.elena@gmail.com

– Фросина Пановска, дипл. град. инж., frosinapanovska@yahoo.com

Катедра за геодезија:
– м-р Александар Арсовски, дипл. геод. инж., a.arsovski@yahoo.com

– Сања Ристовска, дипл. геод. инж., sanja.aprouzl@gmail.com

– Сања Карова, дипл. геод. инж., s.karova@yahoo.com

– Ивана Петровска, дипл. геод. инж., ivana-skidrow@hotmail.com

– Наташа Малијанска, дипл. геод. инж., nmalijanska@hotmail.com

– Зоран Цветковски, дипл. геод. инж., zorcv@hotmail.com

– Љупчо Тодоровски, дипл. геод. инж., todorovski.lj@gmail.com

Катедра за виша геодезија:
– м-р Томе Геговски, дипл. геод. инж.,, лок. 139,  gegovski@gf.ukim.edu.mk
Катедра за технологија и организација на градба:
– Гоце Велески, дипл. град. инж., veleskigoce@yahoo.com
Катедра за математика и информатика:
– Милена Божиновиќ, дипл. мат., milenabozinovik@yahoo.com

– Ерблина Зеќири, студент, erblina_zeqiri@hotmail.com