Деканат

Декан
Декан

Проф. д-р Дарко Мославац

тел:+389 2 3116 066/203, +389 2 3116 066/127
dekan@gf.ukim.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка
Продекан за наука и меѓународна соработка

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска

тел:+389 2 3116 066/149, +389 2 3116 066/218
prodekan.nauka@gf.ukim.edu.mk

Продекан за финансии, инвестиции и развој
Продекан за финансии, инвестиции и развој

Вон. проф. д-р Јосиф Јосифовски

тел:+389 2 3116 066/103, +389 2 3116 066/130
prodekan.finansii@gf.ukim.edu.mk

Продекан за настава
Продекан за настава

Доц. д-р Дарко Наков

тел:+389 2 3116 066/102, +389 2 3116 066/111
prodekan.nastava@gf.ukim.edu.mk